-------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

นักขายต้องรู้จัก พูด-ฟัง

นักขายต้องฝึกขายไม่ขาด

นักขายที่เก่ง...รู้จักสังเกต

หาจังหวะ ปิดการขาย